Główna
Aktualności
Praca w AIP UMK -Brokerzy Innowacji, pracownik ds. organizacji "Forum Przedsiębiorczości Akademick
2017-02-08

 

1. Poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista ds. organizacji "Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”  w ramach realizacji projektu MNiSW „Inkubator Innowacyjności +”

na okres realizacji projektu- 4 miesiące (od marca 2017 r.)

Wymagania podstawowe:

a) wyższe wykształcenie, preferowane techniczne,

b) doświadczenie w relacjach z przedsiębiorstwami w zakresie wspierania przedsiębiorstw w ich rozwoju i/lub jednostkami naukowo-badawczymi i/ lub uczelniami w zakresie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach

c) umiejętność redagowania tekstów i przygotowywania publikacji promocyjno-reklamowych

d) mobilność, gotowość do pracy poza Toruniem (delegacje krajowe i zagraniczne)

e) doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne,

f) samodzielność i determinacja w działaniu,

g) dobra znajomość j. angielskiego

Wymagania uzupełniające:

a) doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych lub konferencji, zjazdów, kongresów i targów,

b) doświadczenie i umiejętność prowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw oraz kadrą naukową

c) znajomość lokalnego środowiska gospodarczego,

d) znajomość zagadnień związanych z procesem transferu technologii, audytowania przedsiębiorstw, podstaw prawa własności intelektualnej, kojarzenia partnerstw biznesowych, źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

e) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, ale także wysoki poziom entuzjazmu i umiejętność neutralnej oceny sytuacji

f) dodatkowym atutem będzie znajomość struktury Uczelni

Zakres obowiązków:

       1. opracowanie planu oraz organizacja imprez wystawienniczych pn. „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” (min. 2) i spotkań „Nauka-Biznes” (min. 18), zgodnego z oczekiwaniami przedsiębiorców i naukowców oraz z wymogami projektowymi (wynajęcie sali konferencyjnych, zamówienie kateringu, zabudowy targowej i wyposażenia dodatkowego itp. zadania, zgodnie z PZP)

       2. administracyjne i logistyczne przygotowanie spotkań „Nauka -Biznes” oraz „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” w porozumieniu z Brokerami Innowacji (rekrutacja uczestników i archiwizacja list obecności wraz z wszelkimi działaniami, pozwalającymi na sprawne delegowanie naukowców do przedsiębiorstw oraz przyjęcie przedsiębiorców w UMK- delegacje, noclegi, transport itp.)

3. organizacyjneprzygotowanie prezentacji zespołów naukowych i przedsiębiorców podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami (spotkania „Nauka-Biznes” i „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”)

4. opracowanie planu i nadzór nad wykonaniem projektów graficznych i technicznym przygotowaniem materiałów reklamowo-promocyjnych, zgodnym z harmonogramem i budżetem projektu

5. opracowanie planu i przygotowanie (zebranie i opracowanie materiałów) publikacji wydawnictw promocyjno-reklamowych (elektronicznych i drukowanych), związanych z wynalazkami i technologiami przeznaczonymi do komercjalizacji (plakaty, katalogi targowe, reklamy na telebimach itp.)

       6. redagowanie bieżących tekstów na temat realizacji projektu i aktualnych wydarzeń związanych z prowadzeniem spotkań i imprez wystawienniczych oraz umieszczanie ich na stronach internetowych

       7. archiwizowaniewszelkich dokumentów projektowych, a w szczególności materiałów związanych z nawiązaniem kontaktów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami (formularze ofert nauki dla biznesu, formularze oczekiwań biznes w stosunku do naukowców, listy obecności itp.) oraz wszelkiej dokumentacji związanej z uczestnikami spotkań „Nauka-Biznes” i „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”

       8. opracowanie i nadzór nad wykonaniem planu nagrań materiałów filmowych i dokumentacji fotograficznej wynalazków (filmy promocyjne) oraz spotkań „Nauka-Biznes” i „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”

       9. Przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonanych zadań

 

Forma zatrudnienia:

            -umowa o pracę na czas określony

            -umowa cywilno-prawna      

            -dodatek specjalny (w przypadku pracownika UMK)

Wynagrodzenie: według stawek obowiązujących w Uczelni

Czas pracy: min. 120 godzin/miesiąc

 

 

Oferty(CV + podanie wiążącej oferty zawierającej  oferowaną stawkę wynagrodzenia  za godzinę pracy oraz wyczerpujących informacji o
doswiadczeniach i umiejętnościach pozwalających ubiegać się o takie
stanowisko.) prosimy nadsyłać

do 28 lutego 2017 r. na adres:

innowacje@umk.pl

Biuro AIP w Toruniu, ul. Wileńska 4, pok. 27

Z dopiskiem "Forum"  w tytule wiadomości


 

 

2. AIP UMK poszukuje osób na stanowisko BROKER INNOWACJI (2) w ramach realizacji projektu MNiSW „Inkubator Innowacyjności +”

na okres realizacji projektu- 23 miesiące (od marca 2017 r.)

 

Wymagania podstawowe:

a) wyższe wykształcenie, preferowane techniczne,

b) doświadczenie w relacjach z przedsiębiorstwami w zakresie wspierania przedsiębiorstw w ich rozwoju i/lub jednostkami naukowo-badawczymi i/ lub uczelniami w zakresie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach i/lub instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania przedsiębiorstw w ich rozwoju,

c) mobilność, gotowość do pracy poza Toruniem (delegacje krajowe i zagraniczne)

d) doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne,

e) samodzielność i determinacja w działaniu,

f) dobra znajomość j. angielskiego

Wymagania uzupełniające:

a) doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klientów,

b) doświadczenie i umiejętność prowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw,

c) wiedza o lokalnym środowisku gospodarczym,

d) znajomość zagadnień związanych z procesem transferu technologii, audytowania przedsiębiorstw, podstaw prawa własności intelektualnej, kojarzenia partnerstw biznesowych, źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

e) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, ale także wysoki poziom entuzjazmu i umiejętność neutralnej oceny sytuacji

f) dodatkowym atutem będzie znajomość struktury Uczelni

Zakres obowiązków:

       1. prowadzenie monitoringu zespołów badawczych w celu poszukiwania projektów badawczych nadających się do komercjalizacji. Przygotowanie informacji nt. możliwości poszczególnych wydziałów w zakresie B+R oraz systematyzowanie informacji o oczekiwaniach przedsiębiorców wobec naukowców.

2. przygotowanie zespołów naukowych do prezentacji pomysłów badawczych, wynalazków i know how podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami

3. przeprowadzenie audytu ilościowego, jakościowego i procesowego projektów . naukowych, rozwiązań technologicznych, zgłoszeń patentowych i patentów pochodzących z poszczególnych wydziałów Uczelni BROKER 2: a) Wydział Farmaceutyczny; b) Wydział Lekarski; c) Wydział Matematyki i Informatyki; d) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e) Wydział Nauk o Zdrowiu.

       4. Poszukiwanie przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem technologii znajdujących się w ofercie Uczelni. Aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz powoływanie konsorcjów naukowo-przemysłowych - także na poziomie międzynarodowym,

       5. przygotowanie zespołów naukowych  i naukowców do komercjalizacji wiedzy eksperckiej z obszaru badań naukowych i wdrażania innowacji

       6. poszukiwanie odbiorców dla technologii opracowanych na poszczególnych wydziałach Uczelni, udział w negocjacjach oraz współpraca zmierzająca do zawarcia umów pomiędzy firmami a Uczelnią,

       7. prezentacja potencjału poszczególnych wydziałów w zakresie technologii, know-how i patentów podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych (spotkań Nauka-Biznes, targów i konferencji –krajowych i zagranicznych) oraz przygotowanie merytoryczne materiałów informacyjnych o wynalazkach (plakaty, katalogi targowe itp.)

       8. Przygotowanie merytoryczne spotkań Nauka-Biznes (min. 6 spotkań) oraz Forum Przedsiębiorczości Akademickiej (min. 2)- pozyskanie wystawców/uczestników wśród przedsiębiorców i naukowców, opracowanie programu imprez towarzyszących i ich skuteczne przeprowadzenie

9. doradztwo w sytuacjach wymagających wspomagania prawnego, finansowo-księgowego lub w zakresie ochrony patentowej.

                10. monitorowanie nawiązanych kontaktów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami

            11. Przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonanych zadań

 

Forma zatrudnienia:

            -umowa o pracę na czas określony

            -umowa cywilno-prawna      

            -dodatek specjalny (w przypadku pracownika UMK)

Wynagrodzenie: według stawek obowiązujących w Uczelni

Czas pracy: min. 40 godzin/miesiąc

Oferty(CV + podanie wiążącej oferty zawierającej  oferowaną stawkę wynagrodzenia  za godzinę pracy oraz wyczerpujących informacji o
doswiadczeniach i umiejętnościach pozwalających ubiegać się o takie
stanowisko.) prosimy nadsyłać

do 28 lutego 2017 r. na adres:

innowacje@umk.pl

Biuro AIP w Toruniu, ul. Wileńska 4, pok. 27

Z dopiskiem "„BROKER INNOWACJI” w tytule wiadomości

 
 
 
 
3. AIP UMK poszukuje osób chętnych do WOLONTARIATU (2 osoby) na rzecz realizacji projektu promocji badań naukowych wśród przedsiębiorców oraz łączenia nauki i biznesu w ramach projektu MNiSW „Inkubator Innowacyjności +”

na okres realizacji projektu- 24 miesiące (od lutego 2017 r.)

 

Wymagania podstawowe:

a) dobra znajomość struktury Uczelni,

b) doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne,

f) samodzielność i determinacja w działaniu,

g) dobra znajomość j. angielskiego

Wymagania uzupełniające:

a) doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klientów,

b) doświadczenie i umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych

c) wiedza o lokalnym środowisku gospodarczym,

d) dokładność, staranność, sumienność i uczciwość

e) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, ale także wysoki poziom entuzjazmu i umiejętność neutralnej oceny sytuacji

Zakres obowiązków:

1. przygotowanie sali konferencyjnych oraz rekrutacja przedsiębiorców i naukowców do udziału w projekcie (telefoniczne potwierdzanie uczestnictwa i obecności itp.)  

2. wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach potencjalnie zainteresowanych współpracą z UMK (katalogi branżowe, portale internetowe i inne źródła informacji gospodarczej), nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z zainteresowanymi

3. współpraca z Brokerami Innowacji w zakresie logistyki (układ i rozmieszczenie stoisk wystawienniczych, wykonanie dekoracji oraz plakatowania Auli UMK, prowadzenie recepcji targowej, dystrybucja materiałów informacyjno- reklamowych podczas imprezy itp.)

4. przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonanych zadań

Korzyści z udziału w projekcie:

·        zdobycie doświadczenia w kontaktach z przedsiębiorcami,

·        zapoznanie się z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelni i wynalazkami opracowanymi przez naukowców z UMK,

·        zapoznanie z regulacjami dotyczącymi komercjalizacji wiedzy i praktycznych rozwiązań, dotyczących ochrony własności intelektualnej,

·        zdobycie bezcennych kontaktów i umiejętności pozwalających na swobodne wejście na rynek pracy

Czas pracy: min. 25 godzin/miesiąc

Oferty(CV+ opis doświadczeń, pozwalających ubiegać się o stanowisko) prosimy nadsyłać

do 28 lutego 2017 r. na adres:

innowacje@umk.pl

Z dopiskiem „WOLONTARIAT”w tytule wiadomości

  

Powróć do listy wiadomośći