Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

§ 1.
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z portalu "Akademicka Platforma Innowacji" w dalszej części regulaminu zwanej Portalem.
 2. Portal jest własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 3. Prawa autorskie do treści Portalu przysługują Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika.
 4. Nazwa Portalu podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz.1117 ze zm.).
 5. Portalem zarządza Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zwany w dalszej części regulaminu Administratorem.
 6. Portal służy do wymiany ofert współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedstawicielami sektora gospodarczego i udostępnianiu informacji o zrealizowanych lub realizowanych projektach badawczych oraz aparaturze naukowej. Udostępnianie tych informacji możliwe jest poprzez procedury katalogowania i wyszukiwania informacji.
 7. Przechowywane w portalu informacje o obiektach (ofertach, aparaturach, szkoleniach), są wprowadzane, modyfikowane i udostępniane przez administratora.
 8. Użytkownikami Portalu są:
  1. użytkownicy wewnętrzni - tj. pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni UMK.
  2. użytkownicy zewnętrzni - tj. podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które korzystają z danych zawartych w systemie (poszukują informacji), w szczególności mogą to być podmioty zainteresowane współpracą z UMK.
 9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest konieczna do rozpoczęcia korzystania ze zgromadzonych danych.
§ 2.
Rejestracja użytkowników i wykorzystanie wprowadzonych danych
 1. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu mechanizmu wyszukiwawczego po uprzednim zarejestrowaniu się i akceptacji regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają dostęp do danych. Wyszukiwanie danych jest bezpłatne.
 3. Użytkownik jest zobligowany do podania wszystkich wymaganych w procesie rejestracji danych.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na portalu żadnych zapisów, w tym wirusów komputerowych, które mogą niszczyć lub zakłócać działanie Portalu oraz sprzętu komputerowego i ich użytkowników.
 5. Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestracja wykonywana jest na sprzęcie komputerowym, do którego dostęp ma użytkownik. 
 7. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swego loginu i hasła i zobowiązuje się nie udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Użytkownicy zgadzają się na wykorzystanie zamieszczonych podczas rejestracji danych do celów sprawozdawczości.
 
§ 3.
Korzystanie z efektów udostępniania informacji
 
 1. Informacje uzyskane z Portalu wykorzystywane są do nawiązania współpracy pomiędzy użytkownikiem wewnętrznym, a użytkownikiem zewnętrznym.
 2. Nawiązanie za pomocą Portalu współpracy, która dotyczy wykorzystania aparatury będącej własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika regulowane jest na drodze odrębnej umowy z UMK.
 3. Nawiązanie współpracy, która dotyczy usług eksperckich pomiędzy użytkownikiem zewnętrznym a użytkownikiem wewnętrznym za pomocą Portalu regulowane winno być na drodze odrębnej umowy między stronami.
 4. Nawiązanie współpracy  niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym zablokowaniem konta zarejestrowanego użytkownika bez możliwości ponownej rejestracji.
 5. Użytkownik, który za pomocą Portalu nawiąże współpracę, której jednym z efektów będzie rozpowszechnianie materiałów, publikacja w formie elektronicznej lub drukowanej jest zobowiązany do umieszczenia w publikacji noty informacyjnej w brzmieniu: "Publikacja powstała z wykorzystaniem informacji pozyskanych za pomocą portalu UMK - "Akademicka Platforma Innowacji".
 
§ 4.
Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Portalu
 
 1. Administrator ma prawo określenia, jakiej grupie odbiorców udostępniana będzie oferta współpracy.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i naruszającej interesy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z celami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Administrator dokonuje weryfikacji wprowadzanych do Portalu informacji.
 5. Administrator Portalu ma prawo blokowania i usuwania zapisów naruszających niniejszy regulamin, interesy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz naruszających prawa osób trzecich.
 6. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań by zweryfikować treść informacji  jakie uzyskał od kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej UMK w celu publikacji na Portalu, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ich prawdziwość i skutki ich wykorzystania.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu skutkujące m.in. niemożnością nawiązania połączenia z Portalem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkownika, siły wyższej oraz osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w m.in. w celu jego rozbudowy lub konserwacji.
 10. Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie mogą być zwielokrotniane, publikowane, rozpowszechniane i wykorzystane w inny sposób bez zgody władz uczelni aniżeli określono to w niniejszym regulaminie.
 
§ 5.
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin wchodzi w życie od 15 grudnia 2011 r.
 2. O zmianach niniejszego Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników za pomocą ogłoszenia na głównej stronie portalu.
 3. W razie sporów mogących powstać w zakresie interpretacji, stosowania lub wykonania postanowień Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.