Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Czytaj o:

  • Komercjalizacji wiedzy naukowej
  • Etapach komercjalizacji
  • Barierach komercjalizacji w Polsce i sposobach ich przezwyciężania
Komercjalizacja wiedzy naukowej w Polsce
Komercjalizacja nauki i technologii to w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej. Natomiast w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego w celu udanego jej urynkowienia w postaci produktu.

Podstawowe sposoby komercjalizacji:

  • sprzedaż praw własności do wynalazku lub technologii innemu podmiotowi (inwestorowi branżowemu lub kapitałowemu), czyli przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania, a także przeniesienie praw autorskich;
  • licencjonowanie, czyli udzielenie licencji innemu podmiotowi, czyli udostępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku, technologii lub utworu;
  • alians strategiczny, czyli związek pomiędzy firmami (instytucjami), którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów;
  • samodzielne wdrożenie poprzez założenie działalności gospodarczej spin-off lub spin-out, która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi.
Komercjalizacja badań naukowych w Polsce i na świecie

Współpraca środowiska nauki i biznesu nabiera niebagatelnego znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju. Wpływ owej współpracy poprzez wykorzystywanie wyników badań w działalności gospodarczej istotny jest z uwagi na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, również na arenie międzynarodowej i tworzenie nowych miejsc pracy. Uczelnie zatem coraz częściej są postrzegane jako katalizator rozwoju gospodarczego poprzez zbliżenie do środowiska biznesu. W związku z faktem, iż Komisja Europejska oraz władze poszczególnych krajów członkowskich uznały rozwój współpracy środowisk nauki i biznesu za priorytet, Idea Gospodarki Opartej na Wiedzy zaczyna być urzeczywistniana.

Czytaj dalej...