Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Dodatkowe pieniądze na innowacje

Budżet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zastał zasilony dodatkową kwotą w wielkości 400 mln euro. Ponad połowa tych pieniędzy ma być zainwestowana w rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych oraz w badania i rozwój technologii innowacyjnych. Oznacza to, że będą ogłoszone kolejne konkursy na dofinansowanie firmowych projektów, na ten rok przewiduje się rozpisanie 8 naborów wniosków dla przedsiębiorców. Konkurs "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" startował  już w styczniu.

Pożyczka z UE dla naukowca, dotacja - dla osoby nieaktywnej zawodowo

W tym roku następuje zmiana zasad udzielana bezzwrotnych subsydiów unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki na założenie własnej działalności gospodarczej. Rozdział grantów jednak się nie zmieni, nadal będą one udzielane poprzez pośredników. Tak więc dotacje w dalszym ciągu będą w gestii operatów wsparcia, z kolei o pożyczkę należy ubiegać się w regionalnych funduszach pożyczkowych. Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Urzędy Pracy w pierwszym i drugim kwartale będą organizować konkursy dla pośredników na unijne dofinansowania, również będą one informować o udzielających wsparcia przyszłym przedsiębiorcom pośrednikach.

Faktyczny dostęp do dotacji zmniejszy się, mimo faktu, że granty dla przedsiębiorców mają osiągnąć 502,5 mln euro, a pożyczki tylko 40,4 mln euro. Dotacje przewidywane tylko dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. O subsydia  w wysokości do 40  tys. zł. mogą ubiegać się przede wszystkim osoby bezrobotne do 25. i po 50. roku życia oraz kobiety powracające do kariery zawodowej  po urlopie macierzyńskim.

Osoby pracujące, bądź posiadające kapitał startowy nie mogą liczyć na otrzymanie grantu na założenie własnej działalności gospodarczej, w zamian za to, dla nich będą dostępne większe pożyczki na bardzo dogodnych warunkach. Na ruszenie biznesu będzie można uzyskać pożyczkę do 50 tys. zł. Część pieniędzy przeznaczona jest na utworzenie przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym, zatem ubiegać się o nie będą mogły osoby związane z sektorem akademickim.

Inwestycje w badania i rozwój

Polska idzie w kierunku coraz bardziej zaawansowanych projektów, w krótkim czasie może się okazać, że polska branża usług opartych na wiedzy znajdzie się w pierwszej piątce na świecie. Niemal jedna trzecia zagranicznych inwestorów podejmuje starania o dotacje rządowe na utworzenie ośrodków badawczo-rozwojowych (B+R).

We­dług Związ­ku Li­de­rów Sek­to­ra Usług Biz­ne­so­wych (ABSL) prze­cięt­ne cen­trum B+R za­trud­nia w Pol­sce ok. 160 osób. Obecnie istnieje pra­wie 300 cen­trów usług z ka­pi­ta­łem za­gra­nicz­nym na­le­żą­cych do 220 in­we­sto­rów i nie­mal 80 spośród nich to ośrod­ki ba­daw­czo­-roz­wo­jo­we. Pra­cu­je w takich ośrodkach po­nad 12 tys. osób. Naj­więk­sze za­trud­nie­nie – prze­szło 3 tys. osób – ma­ją centra w Kra­ko­wie i we Wro­cła­wiu.