Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Strategie rozwoju, diagnozy prospektywne (demograficzne, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju infrastruktury); delimitacje przestrzenne, analizy lokalizacyjne i geosegmentacja, - analiza zagrożeń, waloryzacja przestrzeni dla celów inwestycyjnych, - analiza zmian pokrycia i użytkowania terenu, - audyty krajobrazowe, - ekspertyzy dotyczące przekształceń miast i wsi w kontekście rewitalizacji.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Badania rynku i monitoring ruchu turystycznego, audyt turystyczny, - przygotowywanie strategii produktów turystycznych (obszarowych i przedsiębiorstw), - waloryzacja przestrzeni przyrodniczej i kulturowej na potrzeby turystyki i rekreacji, - plany rozwoju turystyki, - pomiary i analizy meteorologiczne i bioklimatologiczne, - opracowywanie materiałów marketingowych dla turystyki i rekreacji.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Analizy środowiskowe w zakresie geologii i hydrogeologii; analizy środowiska przyrodniczego w oparciu o archiwalne i współczesne materiały kartograficzne i teledetekcyjne; opracowania tematycznych map geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, sozologicznych, hydrograficznych; analiza zasobów wód podziemnych; analiza oddziaływania przemysłu na środowisko; ekspertyzy dotyczące wpływu działalności człowieka na glebę; oceny wartości użytkowej gleb dla potrzeb leśnictwa i rolnictwa
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Badania i pomiary w zakresie czynników szkodliwych w środowisku pracy
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych z chemii na różnych poziomach kształcenia, - nowe środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów chemicznych, - technika chemii w małej skali w edukacji, - popularyzacja wiedzy chemicznej.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania i analizy przeprowadzane przez Pracownię Analiz Instrumentalnych - analiza składu chemicznego próbek stałych i ciekłych, ), analiza porównawcza materiałów, identyfikacja pierwiastków i związków chemicznych, oznaczania pierwiastków śladowych i mikrośladowych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Rentgenowska analiza strukturalna białek i związków małocząsteczkowych, oraz modelowanie cząsteczkowe metodami półempirycznymi, MM i MD.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykorzystanie zużytego katalizatora wanadowego do syntezy wanadanów(V) sodu i potasu, - utylizacja zużytego katalizatora wanadowego, - zastosowanie produktów odpadowych przemysłu sodowego do wytwarzania węglanu wapnia o zróżnicowanej gęstości utrząsowej oraz utylizację roztworu pofiltracyjnego z metody Solvaya otrzymywania sody, - utylizacja roztworu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody, - utylizacja odpadów przemysłu nieorganicznego, - otrzymywanie i właściwości biopaliw.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza chemiczna wód i gleb, - analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF, - oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych), - utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Teoretyczne i praktyczne aspekty w technikach separacyjnych; sorpcja, specjacja i modelowanie transportu metali ciężkich i innych ksenobiotyków w glebach i materiale biologicznym; neutralizacja i biodegradacja ścieków przemysłowych, rolniczych i komunalnych;
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.