Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Ocena skutków zabudowy hydrotechnicznej rzek oraz inwestycji przemysłowych na ekologię środowisk wodnych, - chemiczne i biologiczne kryteria oceny jakości wód śródlądowych, wpływ zrzutów ścieków na środowisko wodne; diagnostyka osadów dennych; rekultywacja jezior, - czynniki kształtujące rozmieszczenie organizmów w ekosystemach wodnych, sukcesja ekologiczna, - badania nad obcymi gatunkami i inwazjami biologicznymi w ekosystemach wodnych, - badania ekologiczne dolnej Wisły, - badania sedymentacji współczesnej w jeziorach.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Poszukiwanie nowych mikroorganizmów i ich genów, - poszukiwanie nowych substancji biobójczych, - prace nad mikrobiologiczną degradacją materii organicznej, - badanie czynników stymulujących i hamujących powstawanie biofilmu, - opracowanie inokulantów mikrobiologicznych, - opracowanie mikrobiologicznych metod usuwania zanieczyszczeń, - mikrobiologiczne analizy powietrza, - analiza skażeń mikrobiologicznych wody, ścieków, żywności.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania nad strukturą zbiorowisk grzybów mikoryzowych i mikoryz – obszary leśne, uprawy krótkoterminowe, - prace nad zastosowaniem mikroorganizmów (grzyby mikoryzowe, bakterie ryzosferowe, endofity) w procesie fitoremediacji gleb, - analiza mikroorganizmów pod kątem ich zastosowania w rolnictwie – promowanie wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, - ocena udziału mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie, - badania nad zastosowaniem bionanocząstek srebra w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych i grzybowych w medycynie, rolnictwie, przechowalnictwie, - badanie za pomocą Mikroskopii Sił Atomowych sił adhezji bakterii i tworzenie biofilmu.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badanie aktywności deterentnej i insektycydalnej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych wobec owadów gospodarczo szkodliwych, - badania makroozoobentosu zbiorników słodkowodnych, - badania interakcji w układzie żywiciel–pasożyt w oparciu o model mięczaki-przywry oraz diagnostyka parazytologiczna w zakresie owoskopii, larwoskopii i form dorosłych płazińców i nicieni, - badania teratologiczne pająków oraz arachnologia sensu largo.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania zespołów kręgowców lądowych środowisk naturalnych i zurbanizowanych (ekologia, faunistyka, bioróżnorodność), - wieloletnie badania struktury zespołów kręgowców lądowych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i Tucholskiego Parku Krajobrazowego, - badania w zakresie fizjologii ekologicznej i chiropterologicznej.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania w zakresie biologii człowieka, antropologii fizycznej, bioarcheologii, auksologii, epidemiologii, biodemografii, - wykonywanie ekspertyz dla sądów i organów ścigania oraz opracowań dla konserwatorów zabytków i administracji lokalnej - samorządowej oraz firm wykonujących usługi w zakresie nadzorów i badań archeologicznych, - konstrukcja norm rozwojowych w medycynie (np. pediatrii), - udział w planowaniu polityki prozdrowotnej i demograficznej, w tym oceny skutków tych działań, - możliwość realizowania usług w zakresie oceny kształtu i rozmiarów ciała grup ludzkich, np. dla przemysłu odzieżowego, obuwniczego itp. oraz w procesie standaryzacji i projektowania ergonomicznego narzędzi, maszyn, mebli itp.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Określanie termopreferendum i współczynnika temperaturowego toksyczności, - ocena toksyczności ostrej i przewlekłej ksenobiotyków ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin, - ocena interakcji poszczególnych ksenobiotyków, - badanie wpływu ksenobiotyków na procesy biochemiczne w organizmie, - badanie wpływu środowiska na chronotyp człowieka.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badanie skutków stresu oksydacyjnego i mechanizmów obrony antyoksydacyjnej mózgu, - analiza roli białek szoku cieplnego w kontroli okołorocznego cyklu aktywności zwierząt, - ocena roli krioprotekcji u wybranych gatunków zwierząt, - badania w zakresie fizjologii ekologicznej, - badanie wpływu pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na organizmy, - badanie wpływu temperatury na skuteczność działania środków ochrony roślin
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena immunomodulujących właściwości naturalnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, - badanie mechanizmów stanu zapalnego indukowanego czynnikami infekcyjnymi i nieinfekcyjnymi, - badanie efektu terapeutycznego hipertermii i naturalnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, - opracowanie nowych technologii modulowania procesów zapalnych, - ocena biokompatybilnych właściwości nanomateriałów.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Optyczne metody wykrywania nowotworów, - wykrywanie i badanie czerniaka skóry człowieka z wykorzystaniem metody autofluorescencyjnej oraz molekularnych markerów, - metody odróżniania czerniaka od łagodnych zmian melanocytarnych w skórze z wykorzystaniem testów immunohistochemicznych.
Dodano: 2016-04-28
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.