Nie jesteś zalogowany!

Przeglądanie ofert na podstawie kategorii

Opublikowane oferty w kategorii: Wydział Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Powrót do kategorii nadrzędnej
Ocena wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne.
Ocena wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Diagnostyka stanów termicznych organizmu zwierząt i człowieka
Diagnostyka stanów termicznych organizmu zwierząt i człowieka
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w szeroko rozumianej diagnostyce roślin
Oferta obejmuje wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w szeroko rozumianej diagnostyce roślin oraz opracowywanie optymalnych warunków upraw roślin w celu poprawy ich wzrostu i produktywności, jak również szkolenia specjalistyczne oraz spotkania popularyzujące naukę.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania prekliniczne (w warunkach in vivo i in vitro) nad immunomodulacyjnymi właściwościami preparatów pochodzenia roślinnego
Ocena biokompatybilności implantów opartych na nanotechnologii mających zastosowanie np. w chirurgii szczękowo-twarzowej
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Waloryzacja fauny wód śródlądowych
• wykonanie badań: badania hydrobiologiczne i ichtiologiczne zgodnie z przyjętymi metodami, analiza i opracowanie wyników • doradztwo i konsultacje w zakresie hydrobiologii, ichtiologii, ekologii organizmów wodnych, badań eksperymentalnych zwierząt wodnych, gospodarki rybackiej
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Przygotowanie planów ochrony obszarów chronionych w zakresie fauny, 2. inwentaryzacje fauny kręgowców na poziomie gminy, powiatu, Parku Krajobrazowego, rezerwatu przyrody, Parku Narodowego, nadleśnictwa etc., 3. ocena oddziaływania inwestycji na faunę kręgowców lądowych, 4. ocena oddziaływania planów i projektów na zasoby chronionych gatunków kręgowców, 5. zarządzanie gatunkami chronionymi
Szkolenia z zakresu ochrony gatunkowej, szkolenia z zakresu bioróżnorodności i potrzeby jej ochrony, szkolenia z zakresu praktyczne metody ochrony gatunkowej w środowiskach antropogenicznych.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza danych i opracowanie statystyczne wyników badań naukowych lub związanych z oceną stanu środowiska przyrodniczego na potrzeby ekspertyz środowiskowych
Doradztwo i konsultacje związane z inwazyjnymi organizmami wodnymi, w szczególności z małżem racicznicą zmienną Dreissena polymorpha
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ekstrakcja polisacharydu peptydowego (PSP) z grzybów leśnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykorzystanie tego związku jako suplementu w chemioterapii i hipertermii.
Analiza ekspresji cytokin w komórkach immunokompetentnych.
Dodano: 2014-10-03
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Modulacja procesu zapalnego przy użyciu inhibitorów hydrolazy epoksydowej. 2) Osłabienie ubocznych efektów chemioterapii. 3) Analiza immunoreaktywności pacjentów.
naliza ekspresji cytokin w komórkach immunokompetentnych.
Dodano: 2014-10-07
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kompleksowe badania i analizy antropologiczne
Badania całych grup ludzkich i społeczności lokalnych oraz pojedynczych osób, a także ludzkich szczątków kostnych pochodzących z różnych źródeł. Oferta obejmuje kompleksowe analizy materiału i rejestrację wybranych cech na zaprojektowanych formularzach, przygotowanie baz danych oraz wnioskowanie, w tym przygotowanie opinii i zaleceń
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne.
Dodano: 2014-10-09
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Diagnostyka roślin z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej oraz opracowywanie optymalnych warunków upraw roślin w celu poprawy ich wzrostu i produktywności, jak również szkolenia specjalistyczne oraz spotkania popularyzujące naukę.
Diagnostyka roślin oraz opracowywanie optymalnych warunków upraw roślin
Dodano: 2014-10-09
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykonanie waloryzacji fauny dennej zbiorników wodnych
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena mechanizmów działania nowych środków farmakologicznych na poziomie behawioralnym
Ocena działania na układ nerwowy środków “niezidentyfikowanych” lub o nieznanych mechanizmach działania na podstawie analizy behawioru.
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Hodowla in vitro komórek prawidłowych, macierzystych i nowotworowych - ocena cytotoksyczności związków i materiałów - szkolenia specjalistyczne z zakresu hodowli komórek in vitro, analiz biochemicznych - warsztaty dla uczniów szkół
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Testowanie nowych środków farmakologicznych, testowanie środków zwalczających owady szkodniki, Testy w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych nowych substancji do produktów spożywczych.
Dla firm zajmujących się zwalczniem owadów szkodników. Dla firm farmaceutycznych zajmujacych się testowaniem nowych środków farmakologicznych. Dla firm przemysłu spożywczego – w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych nowych substancji do produktów spożywczych.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Identyfikacja zmian w materiale genetycznym i opracowywanie testów diagnostycznych i prognostycznych z wykorzystywaniem technik biologii molekularnej.
Identyfikacja zmian w materiale genetycznym i opracowywanie testów diagnostycznych i prognostycznych z wykorzystywaniem technik biologii molekularnej. Oferta obejmuje:  analizę sekwencji z użyciem biologicznych baz danych,  dobór metody oraz ekstrakcję kwasów nukleinowych z użyciem metod manualnych i kolumienkowych,  opracowywanie warunków reakcji (np. sekwencje starterów, stężenia reagentów, profile termiczne) i protokołów prowadzonych badań,  wykonywanie analiz w wykorzystaniem takich technik jak: klasyczny PCR, PCR-RFLP, PCR w czasie rzeczywistym z użyciem SYBR Green i sond molekularnych, mikromacierze ekspresyjne i porównawczej hybrydyzacji genomowej.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Optymalizacja warunków upraw dla określonych gatunków roślin. Szkolenia odnośnie przydatności/szkodliwości GMO, genetycznie modyfikowanych or-ganizmów
Doradztwo i konsultacje dotyczące biologii roślin, anatomii i morfologii roślin, biologii molekularnej, biotechnologii, allelopatii roślin oraz fizjologii roślin
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Oznaczanie określonych grup mikroorganizmów. Izolacja i opracowanie technologii namnażania określonych mikroorganizmów
Dodano: 2014-11-04
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości na środowisko i ludzi. Ocena działania na układ nerwowy środków neurofarmakologicznych
Dla firm przemysłu elektroenergetycznego lub telekomunikacyjnego (w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko i ludzi) Dla instytucji służby zdrowia oraz producentów sprzętu medycznego oraz firm zaopatrzenia lecznictwa (przede wszystkim fizykoterapia) Dla firm farmaceutycznych zajmujących się testowaniem nowych środków farmakologicznych
Dodano: 2014-11-04
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Przygotowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko; przygotowanie planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo; Sporządzanie opinii n/t występowania porostów na murach obiektów zabytkowych
Dodano: 2014-11-06
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza biobójczego działania substancji
Dodano: 2014-11-07
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Przygotowanie planów zrównoważonych przestrzeni miejskich w nawiązaniu do koncepcji miasta kompaktowego, eko miasta miasta inteligentnego (smart city)
Dodano: 2014-11-12
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykonanie analiz mikrobiologicznych
Testowanie nanocząstek srebra (i innych związków chemicznych) w aspekcie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 2. Analiza mykologiczna pomieszczeń 3. Analiza czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych
Dodano: 2014-11-12
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykonanie selekcji mikroorganizmów stymulujących wzrost badanej rośliny
Dodano: 2014-11-12
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Przygotowanie map użytkowania terenu. Program ochrony przyrody
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania niskocząsteczkowych, regulatorowych cząsteczek RNA u roślin; 2. Identyfikacja genów oraz analiza aktywności transkrypcyjnej;
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza ekspresji genów met. semi qRT-PCR
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykonanie analiz mikrobiologicznych
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Zastosowanie badań behawioru termoregulacyjnego pszczoły miodnej w praktyce pszczelarskiej
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Oznaczanie poziomu endogennych fitohormonów oraz analiza ekspresji genów. Interpretacja wyników. Specjalistyczne doradztwo metodyczne.
Dodano: 2014-11-14
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza dystrybucji/lokalizacji określonych molekuł w komórkach zwierzęcych i roślinnych , wizualizacja cytoszkieletu aktynowego, analiza ultrastrukturalna komórek i tkanek, szkolenia i warsztaty dla pracowników naukowych, laboratoryjnych, studentów i uczniów.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza ekspresji w komórkach zwierzęcych i roślinnych , rekombinacja DNA, wybrane elementy analizy promieniotwórczości, szkolenia i warsztaty dla pracowników naukowych, laboratoryjnych, studentów i uczniów.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Planowanie przestrzenne w nawiązaniu do koncepcji miasta kompaktowego, eko miasta, miasta inteligentnego (smart city)
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Genotypowanie w badaniach populacyjnych metodą PCR-RFLP lub mPCR-RFLP; Analiza funkcjonalna genów metalotionein poprzez heterologiczną ekspresję
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena wpływu różnych typów oddziaływań na ekosystemy wodne
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Hodowla organizmów modelowych: Drosophila melanogaster (muszka owocowa) - szczep dziki oraz wybrane mutanty; Caenorhabditis elegans (nicień) – szczep dziki; 2. Biodegradacja tworzyw polimerowych: wspomagana wybranymi gatunkami roślin, wspomagana wybranymi mikroorganizmami glebowymi
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Detekcja w tkankach roślin, zwierząt w tym człowieka poszukiwanych molekuł; Zastosowanie technik kultur in vitro w uzyskaniu nowych odmian roślin; Kontrola wzrostu i plonów roślin
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Planowanie dla potrzeb gospodarki optymalnych struktur ekologicznych w różnej skali przestrzennej i o różnym stopniu złożoności
Ocena racjonalności ekologicznej metodami energetyki ekologicznej w systemach zarządzanych przez człowieka; Ocena zakresu przeobrażeń szaty roślinnej wywołanych procesami gospodarczymi i zmianami klimatu; Opracowanie efektywnych programów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badanie wpływu wybranych substancji na behawior termoregulacyjny i przeżywalność Paramecium caudatum; Modulacja stanu zapalnego z wykorzystaniem inhibitorów hydrolaz epoksydowych
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Testowanie nanocząstek srebra oraz kompleksów rutenu i nanowęgla modyfikowanego miedzią w aspekcie aktywności przeciwdrobnoustrojowej; Analiza mykologiczna i bakteriologiczna pomieszczeń
Wykonanie analiz mikrobiologicznych
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w szeroko rozumianej diagnostyce roślin oraz opracowywanie optymalnych warunków upraw roślin w celu poprawy ich wzrostu i produktywności,
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Oznaczanie poziomu endogennych fitohormonów oraz analiza ekspresji genów. Interpretacja wyników. Specjalistyczne doradztwo metodyczne.
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pomiary tempa metabolizmu u małych zwierząt, w szerokim zakresie temperatury otoczenia
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Identyfikacja genów oraz analiza aktywności transkrypcyjnej pod wpływem czynników egzo- i endogennych; Interpretacja otrzymywanych i specjalistyczne doradztwo metodyczne; Szkolenia z zakresu podstawowych i zaawansowanych technik biologii molekularnej
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykonanie analiz mikrobiologicznych
1.Testowanie nanocząstek srebra (i innych związków chemicznych) w aspekcie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 2. Analiza mykologiczna pomieszczeń 3. Analiza czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych
Dodano: 2014-11-25
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dobór olejków eterycznych w mieszankach paszowych dla drobiu jako czynnik zwalczający pleśniakowca lśniącego w brojlerniach oraz alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu.
Dodano: 2014-12-02
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - zakres prowadzonych prac badawczych sięga od skali „mega” poprzez „makro” i „mikro” aż do „nano”
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej WBiOŚ
Dodano: 2016-03-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena wpływu warunków środowiska na fizjologię wzrostu i rozwoju roślin oraz plonowanie gatunków uprawnych i użytkowych, - dobór parametrów sztucznego oświetlenia dla określonego profilu uprawy, - transformacja różnych gatunków roślin za pomocą Agrobacterium thumefaciens i Agrobacterium rhizogenes, - opracowanie testów diagnozujących choroby roślin, - charakterystyka molekularnych markerów tolerancji zasolenia, - opracowanie medycznych testów diagnostycznych i prognostycznych w oparciu o techniki biologii molekularnej
Dodano: 2016-04-25
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Udział koniugatów auksyn w regulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz ich reakcji na stres abiotyczny, - charakterystyka biochemiczna i molekularna oraz prace nad wykorzystaniem cytozolowych fosfolipaz A2 w tkankach człowieka, - kontrola proliferacji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych: optymalizacja warunków efektywnej hodowli oraz ukierunkowanego różnicowania.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza ultrastrukturalna i molekularna komórek zwierzęcych i roślinnych, - molekularne podstawy biologii rozwoju zwierząt i roślin, - badanie ekspresji genów in vitro oraz in situ, - przestrzenna organizacja i funkcja domen jądrowych w komórkach eukariotycznych, - identyfikacja czynników/mechanizmów odpowiedzialnych za proces zapylenia i zapłodnienia u roślin kwiatowych, - badanie interakcji DNA-białko; przestrzenna organizacja chromatyny.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza roślinnych genów zaangażowanych w obronę przed stresem, - zastosowanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów glebowych do promowania wzrostu rzepaku na glebach zdegradowanych, - badania interakcji mikroorganizmów glebowych z roślinami, - prace nad macierzą jądrową jako regulatorem aktywności transkrypcyjnej genów, - genetyczne badania populacyjne dzieci i młodzieży w kierunku identyfikacji zagrożeń chorobami metabolicznymi, - analiza polimorfizmu w badaniach przesiewowych.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Prace nad rozwojem innowacyjnych strategii analizy genomu ssaków, - analiza ekspresji genów i opracowanie biomarkerów z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania genomu nowej generacji oraz bioinformatyki.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Edukacja środowiskowa i prozdrowotna, - technologie informacyjne, - badania nad procesem kształcenia i rozwojem kompetencji
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Produkty i świadczenia ekosystemu w planowaniu rozwoju miast i obszarów rekreacyjnych, - planowanie ekosystemu w krajobrazie rolniczym z uwzględnieniem plantacji drzew szybko rosnących, - udział w planowaniu krajobrazu dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji, - ekologia terenów zasolonych; syntaksonomia zbiorowisk halofilnych, muraw kserotermicznych, - inwentaryzacja i waloryzacja bioty porostów, - analiza anatomiczna, ksylogeneza i fenologia drzew
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Entomologia sądowa – szacowanie daty zgonu na podstawie śladów entomologicznych, - systematyka i biogeografia roślin i owadów, - dendrologia i ocena kondycji lasów i pojedynczych drzew, - ocena walorów ekosystemów lądowych, - opracowanie ekspertyz ekologicznych, - molekularne analizy filogenetyczne i ich wykorzystanie w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych, - stosowanie makroekologicznych metod obliczeniowych, - biogeografia, systematyka i faunistyka Lepidoptera.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena skutków zabudowy hydrotechnicznej rzek oraz inwestycji przemysłowych na ekologię środowisk wodnych, - chemiczne i biologiczne kryteria oceny jakości wód śródlądowych, wpływ zrzutów ścieków na środowisko wodne; diagnostyka osadów dennych; rekultywacja jezior, - czynniki kształtujące rozmieszczenie organizmów w ekosystemach wodnych, sukcesja ekologiczna, - badania nad obcymi gatunkami i inwazjami biologicznymi w ekosystemach wodnych, - badania ekologiczne dolnej Wisły, - badania sedymentacji współczesnej w jeziorach.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Poszukiwanie nowych mikroorganizmów i ich genów, - poszukiwanie nowych substancji biobójczych, - prace nad mikrobiologiczną degradacją materii organicznej, - badanie czynników stymulujących i hamujących powstawanie biofilmu, - opracowanie inokulantów mikrobiologicznych, - opracowanie mikrobiologicznych metod usuwania zanieczyszczeń, - mikrobiologiczne analizy powietrza, - analiza skażeń mikrobiologicznych wody, ścieków, żywności.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Optyczne metody wykrywania nowotworów, - wykrywanie i badanie czerniaka skóry człowieka z wykorzystaniem metody autofluorescencyjnej oraz molekularnych markerów, - metody odróżniania czerniaka od łagodnych zmian melanocytarnych w skórze z wykorzystaniem testów immunohistochemicznych.
Dodano: 2016-04-28
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena immunomodulujących właściwości naturalnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, - badanie mechanizmów stanu zapalnego indukowanego czynnikami infekcyjnymi i nieinfekcyjnymi, - badanie efektu terapeutycznego hipertermii i naturalnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, - opracowanie nowych technologii modulowania procesów zapalnych, - ocena biokompatybilnych właściwości nanomateriałów.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania nad strukturą zbiorowisk grzybów mikoryzowych i mikoryz – obszary leśne, uprawy krótkoterminowe, - prace nad zastosowaniem mikroorganizmów (grzyby mikoryzowe, bakterie ryzosferowe, endofity) w procesie fitoremediacji gleb, - analiza mikroorganizmów pod kątem ich zastosowania w rolnictwie – promowanie wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, - ocena udziału mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie, - badania nad zastosowaniem bionanocząstek srebra w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych i grzybowych w medycynie, rolnictwie, przechowalnictwie, - badanie za pomocą Mikroskopii Sił Atomowych sił adhezji bakterii i tworzenie biofilmu.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badanie aktywności deterentnej i insektycydalnej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych wobec owadów gospodarczo szkodliwych, - badania makroozoobentosu zbiorników słodkowodnych, - badania interakcji w układzie żywiciel–pasożyt w oparciu o model mięczaki-przywry oraz diagnostyka parazytologiczna w zakresie owoskopii, larwoskopii i form dorosłych płazińców i nicieni, - badania teratologiczne pająków oraz arachnologia sensu largo.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania zespołów kręgowców lądowych środowisk naturalnych i zurbanizowanych (ekologia, faunistyka, bioróżnorodność), - wieloletnie badania struktury zespołów kręgowców lądowych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i Tucholskiego Parku Krajobrazowego, - badania w zakresie fizjologii ekologicznej i chiropterologicznej.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania w zakresie biologii człowieka, antropologii fizycznej, bioarcheologii, auksologii, epidemiologii, biodemografii, - wykonywanie ekspertyz dla sądów i organów ścigania oraz opracowań dla konserwatorów zabytków i administracji lokalnej - samorządowej oraz firm wykonujących usługi w zakresie nadzorów i badań archeologicznych, - konstrukcja norm rozwojowych w medycynie (np. pediatrii), - udział w planowaniu polityki prozdrowotnej i demograficznej, w tym oceny skutków tych działań, - możliwość realizowania usług w zakresie oceny kształtu i rozmiarów ciała grup ludzkich, np. dla przemysłu odzieżowego, obuwniczego itp. oraz w procesie standaryzacji i projektowania ergonomicznego narzędzi, maszyn, mebli itp.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Określanie termopreferendum i współczynnika temperaturowego toksyczności, - ocena toksyczności ostrej i przewlekłej ksenobiotyków ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin, - ocena interakcji poszczególnych ksenobiotyków, - badanie wpływu ksenobiotyków na procesy biochemiczne w organizmie, - badanie wpływu środowiska na chronotyp człowieka.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badanie skutków stresu oksydacyjnego i mechanizmów obrony antyoksydacyjnej mózgu, - analiza roli białek szoku cieplnego w kontroli okołorocznego cyklu aktywności zwierząt, - ocena roli krioprotekcji u wybranych gatunków zwierząt, - badania w zakresie fizjologii ekologicznej, - badanie wpływu pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na organizmy, - badanie wpływu temperatury na skuteczność działania środków ochrony roślin
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena ryzyka wystąpienia u ludzi korzystających z kąpielisk "świądu pływaków" wywołanego przez cerkarie ptasich schistosom: badania malakologiczno-parazytologiczne.
Ocena ryzyka wystąpienia u ludzi korzystających z kąpielisk "świądu pływaków" wywołanego przez cerkarie ptasich schistosom: badania malakologiczno-parazytologiczne.
Dodano: 2016-09-12
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Inwentaryzacja malakologiczna - ocena bogactwa gatunkowego ślimaków i małży na terenach chronionych i obszarach planowanych inwestycji.
Inwentaryzacja malakologiczna - ocena bogactwa gatunkowego ślimaków i małży na terenach chronionych i obszarach planowanych inwestycji.
Dodano: 2016-09-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Korzystanie z bazy ofert


Kategorie ofert

Znajdujesz się wewnątrz wybranej wcześniej kategorii. Poniżej możesz zobaczyć opublikowane w tej kategorii i jej podkategoriach oferty, lub jeszcze bardziej zawęzić filtr kategoryzacji

Wybierz podkategorię wybranej kategorii z poniższej listy