Nie jesteś zalogowany!

Przeglądanie ofert na podstawie kategorii

Opublikowane oferty w kategorii: Wydział Wydział Chemii. Powrót do kategorii nadrzędnej
Otrzymywanie i charakterystyka związków chemicznych oraz cienkich materiałów z wykorzystaniem technik analizy jakościowej i ilościowej.
Otrzymywanie i charakterystyka związków chemicznych oraz cienkich materiałów z wykorzystaniem technik analizy jakościowej i ilościowej.
Dodano: 2014-09-25
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza chemiczna wód i gleb. Analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF. Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego(prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Analiza ilościowa roztworów wykonywana na sterowanym komputerowo titratorze potencjometrycznym; oznaczenia: zasadowości, kwasowości, wodorowęglanów, węglanów, chlorków, bromków, jodków, siarczanów, fosforanów, wapnia, magnezu, baru, chloru, itp.
Analiza chemiczna wód i gleb. Analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF. Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego(prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Analiza ilościowa roztworów wykonywana na sterowanym komputerowo titratorze potencjometrycznym; oznaczenia: zasadowości, kwasowości, wodorowęglanów, węglanów, chlorków, bromków, jodków, siarczanów, fosforanów, wapnia, magnezu, baru, chloru, itp.
Dodano: 2014-09-26
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania usługowe, analizy chemiczne na zlecenie
Analizy chemiczne i badania materiałów dla gospodarki
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badanie fizykochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów.
Badanie fizykochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów.
Dodano: 2014-10-01
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Synteza i charakterystyka mezoporowatych adsorbentów węglowych, tlenkowych i zeolitowych. Materiały mezoporowate, kondensatory, baterie, elektrody, nośniki katalizatorów, adsorbenty
materiały mezoporowate, kondensatory, baterie, elektrody, nośniki katalizatorów, adsorbenty
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy fizykochemiczne substancji stałych, ciekłych i gazowych
Optymalizacja wytwarzania cienkich powłok tlenkowych i metalicznych
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza składu chemicznego próbek stałych i ciekłych
analiza porównawczą materiałów, identyfikacja pierwiastków i związków chemicznych, oznaczenia pierwiastków śladowych i mikrośladów na poziomie 0,01 ng/l, badania strukturalne związków chemicznych.
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Izolowanie biomateriałów, analiza biomateriałów i kosmetyków
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie analizy ilościowej kationów metali z roztworów wodnych wieloskładnikowych. 2) Wykonanie widma UV-Vis lub analizy ilościowej substancji organicznych.
Analiza ilościowa kationów metali. Wykonanie widma UV-Vis i analiza ilościowa.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Charakterystyka związków chemicznych, mieszanin oraz materiałów z wykorzystaniem technik analizy jakościowej i ilościowej.
Oferta dotyczy wykonania analiz składu, budowy oraz właściwości materiałów, produktów mieszanin itp. wykonywanych przy użyciu szerokiego wachlarza metod instrumentalnych
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Miniaturowe techniki separacyjne – badania, technologie, doradztwo
Miniaturowe techniki separacyjne – badania, technologie, doradztwo
Dodano: 2014-10-31
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy chemiczne i badania materiałów dla gospodarki. Usługi obejmują: wybór metod badawczych, opracowywanie metod badawczych dobranych do konkretnego problemu; wykonywanie badań na dostępnej aparaturze; opracowywanie wyników i ich przedstawienia w prosty, zrozumiały sposób; wykonywanie ekspertyz.
Badania usługowe, analizy chemiczne na zlecenie, zakup badań.
Dodano: 2014-10-31
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy, pomiary, raporty i opinie dotyczące syntez, modyfikacji i badań właściwości fiz-chem
Szkolenia dla dowolnej grupy wiekowej zarówno dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich jak i dorosłych: – synteza, modyfikacja i badania właściwości fiz-chem nanostrukturalnych materiałów węglowych, tj. CNT, grafen, filmy węglowe – synteza, modyfikacja i badania właściwości fiz-chem nanostrukturalnych katalizatorów i adsorbentów, – badania FTIR z wykorzystaniem kuwety do analiz in-situ oraz przystawki ATR – wyznaczanie pojemności sorpcyjnej adsorbentów i katalizatorów – oznaczanie właściwości kwasowo-zasadowych katalizatorów – badania kalorymetryczne z wykorzystaniem kalorymetrów adsorpcyjnych i przepływowych
Dodano: 2014-11-04
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Synteza i charakterystyka związków organicznych i metaloorganicznych do zastosowań w elektronice.
Dodano: 2014-11-07
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza prób środowiskowych i polimerowych
Dodano: 2014-11-07
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania usługowe, analizy chemiczne na zlecenie, zakup badań.
Dodano: 2014-11-12
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Opracowanie i walidacja procedur analitycznych dla potrzeb farmacji, medycyny i środowiska – badania, technologie, doradztwo, szkolenia.
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza struktury oraz badanie czystości związków chemicznych przy pomocy technik NMR Usługi obejmują: dobór metod badawczych, wykonanie badań NMR, opracowanie wyników wraz z ich archiwizacją.
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania próbek polimerowych i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dostępnych metod; badanie właściwości fizykochemicznych polimerów i tworzyw sztucznych na próbkach dostarczonych przez klienta
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Utylizacja roztworów odpadowych, modyfikacja roztworów (odsalanie, odkwaszanie, zakwaszanie, itd.) technikami membranowymi
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie syntezy związków metaloorganicznych (alkoholany cyny i antymonu, kwasy boronowe); Synteza związków organicznych na zamówienie.
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy chromatograficzne materiałów, w zakresie ich składu; okreslanie parametrów uytkowych polimeru butelkowego PET oraz recyklatu z butelek PET; doradztwo naukowo-techniczne w zakresie implementacji technik membranowych;
Dodano: 2014-11-20
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza żywności i farmaceutyków
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania dotyczące oznaczania węglowodorów, luteiny, pozostałości acetonu, chlorku metylenu, octanu etylu w dostarczonych próbkach stentów metodą SHS-GC-FID
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Identyfikacja i oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach środowiskowych, polimerach, opakowaniach, wodach, żywności.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza jakościowa (identyfikacja) materiałów polimerowych, kontrola materiałów stosowanych w przetwórstwie, - badanie współczynnika płynięcia dla materiałów polimerowych, analiza wpływu dodatków stosowanych w polimerach na ich właściwości i zachowanie się w środowisku naturalnym
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wytwarzanie prekursorów wartsw nanometalicznych oraz analiza żywności
Badania i usługi dla nanotechnologii Badania i usługi dla przemysłu spożywczego
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie analizy składu, budowy oraz właściwości materiałów, przy użyciu różnych metod instrumentalnych oraz wytworzenie, zmodyfikowanie lub opracowanie nowych produktów z wykorzystaniem powyższych technik
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Oznaczanie stężenia wybranych substancji metodą spektrofotometrii UV-Vis. Określenie szybkości zmian stężenia w czasie.
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy chemiczne, ekspertyzy i badania materiałów dla gospodarki
Badania usługowe, analizy chemiczne na zlecenie, zakup badań.
Dodano: 2014-11-24
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

POLIMERY BIOBÓJCZE
Dodano: 2015-02-02
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza żywności i farmaceutyków
Analiza żywności i farmaceutyków
Dodano: 2015-05-26
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Promowanie potencjału badawczego Wydziału Chemii - wykonywanie analiz chemicznych w laboratoriach wyposażonych w nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Chemii
Dodano: 2016-03-30
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania i pomiary w zakresie czynników szkodliwych w środowisku pracy
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych z chemii na różnych poziomach kształcenia, - nowe środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów chemicznych, - technika chemii w małej skali w edukacji, - popularyzacja wiedzy chemicznej.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania i analizy przeprowadzane przez Pracownię Analiz Instrumentalnych - analiza składu chemicznego próbek stałych i ciekłych, ), analiza porównawcza materiałów, identyfikacja pierwiastków i związków chemicznych, oznaczania pierwiastków śladowych i mikrośladowych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Rentgenowska analiza strukturalna białek i związków małocząsteczkowych, oraz modelowanie cząsteczkowe metodami półempirycznymi, MM i MD.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykorzystanie zużytego katalizatora wanadowego do syntezy wanadanów(V) sodu i potasu, - utylizacja zużytego katalizatora wanadowego, - zastosowanie produktów odpadowych przemysłu sodowego do wytwarzania węglanu wapnia o zróżnicowanej gęstości utrząsowej oraz utylizację roztworu pofiltracyjnego z metody Solvaya otrzymywania sody, - utylizacja roztworu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody, - utylizacja odpadów przemysłu nieorganicznego, - otrzymywanie i właściwości biopaliw.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analiza chemiczna wód i gleb, - analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF, - oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych), - utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Teoretyczne i praktyczne aspekty w technikach separacyjnych; sorpcja, specjacja i modelowanie transportu metali ciężkich i innych ksenobiotyków w glebach i materiale biologicznym; neutralizacja i biodegradacja ścieków przemysłowych, rolniczych i komunalnych;
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Synteza, właściwości i reakcje chiralnych ligandów typu zasad Schiffa; synteza i reakcje kwasów hydroksamowych i ich pochodnych; synteza i enancjoselektywna redukcja karbonylowych pochodnych benzofuranu
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Oczyszczania gazów, - utleniania inertnych substancji organicznych, - wykrywania, analizy zawartości, a także charakterystyki rodników w produktach żywnościowych, farmaceutycznych, przemysłowych, -wytwarzania powłok typu ditlenek tytanu/srebro (TiO2/Ag)
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Adsorpcja gazów, par i cieczy na węglach, adsorpcja jonów i jej wpływ na powierzchniowe procesy elektrochemiczne, charakterystyka fizykochemicznych właściwości otrzymywanych materiałów zeolitowych, - chemiczna modyfikacja powierzchni węgli w celu zmiany składu chemicznego powierzchniowych grup aktywnych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Fizyczna modyfikacja polimerów, Plazmowa modyfikacja polimerów, Wykorzystanie mieszanin polimerowych, kompleksy polimerowe, przenikające się sieci polimerowe, - badania właściwości fizykomechanicznych, badania morfologii polimerów, - termiczna stabilność polimerów, - fotodegradacja, fotoutlenianie i fotostabilizacja polimerów i kopolimerów, - biodegradacja polimerów, - badanie procesów fotopolimeryzacji, - badanie polimerów stosowanych w dentystyce, - biopolimery, biomateriały, - wpływ promieniowania UV na polimery naturalne
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania w zakresie polimerów, modyfikacji polimerów, recyklingu polimerów oraz w obszarze membran (wytwarzanie, modyfikacje i kompleksowa charakterystyka) i membranowych technik rozdzielczych (elektrodializa, dializa dyfuzyjna, mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, erwaporacja i destylacja membranowa).
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Poszukiwanie nowych metod oznaczania anionów nieorganicznych i metali oraz konserwantów, barwników i antyutleniaczy w olejach roślinnych i w mięsie. Badania strukturalne lotnych związków koordynacyjnych Cu, Ag, Au. Analiza składu i morfologii otrzymanych warstw. Synteza, badania strukturalne i cytotoksyczne związków koordynacyjnych platyny i palladu z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania przeprowadzane przez Katedrę Biomateriałów i Kosmetyków Wydziału Chemii UMK
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Korzystanie z bazy ofert


Kategorie ofert

Znajdujesz się wewnątrz wybranej wcześniej kategorii. Poniżej możesz zobaczyć opublikowane w tej kategorii i jej podkategoriach oferty, lub jeszcze bardziej zawęzić filtr kategoryzacji

Wybierz podkategorię wybranej kategorii z poniższej listy